دودسوز

رستر صنعتی قهوه آرمان ماشین

دودسوز

دودسوز وسیله است که بعد از اخرین مرحله خروج دود از سبوس گیر و در ارتفاع بالاتر از سبوس گیر نصب میشود و فعل مفید این وسیله تغییر ماهیت دود ناشی از رست قهوه میباشد . دودسوز با ورود حجمه ای از آتش با قدرت بالا توسط مشعل بیرونی در یک باکس عایق و دارای پرده پانج شده میزان قابل توجهی از دود سفید ناشی از رست قهوه را به عبارتی از بین میبرد .

محصولات مرتبط