انواع رست قهوه

انواع رست قهوه

رست قهوه به 4 نوع تقسیم میشود

دارک

مدیوم دارک

متوسط

لایت

فرآیند رست قهوه یا برشته کاری قهوه

رست لایت قهوه یا رست سبک

رست مدیوم قهوه
مدیوم دارک
رست دارک قهوه